Auditas

Pagrindinis projekto audito tikslas yra patikrinti visų projekto partnerio patirtų ir projekto ataskaitoje deklaruojamų išlaidų tinkamumą finansuoti ES ir/ar nacionalinėmis lėšomis. Dažniausiai tikrinama ar teisingai apskaičiuotas darbo užmokestis, ar deklaruojamos tinkamos komandiruočių išlaidos, ar teisingai atliktos viešųjų pirkimų procedūros ir kt. Atlikti projekto auditą dažniausiai reikalaujama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bei Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programų finansuojamuose projektuose, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamuose projektuose.

Projekto auditas gali padėti nustatyti tikrąją projekto padėtį, ar jis vykdomas tinkama kryptimi ir ar bus pasiekti suplanuoti rezultatai. Taip pat audituojant projektus yra ištaisomos padarytos klaidos, auditoriai pataria, kaip teisingai sutvarkyti projekto dokumentus, galima įvertinti ar projekto komanda dirba tinkamai ir ar užtikrinama stipri vidaus kontrolė, padedanti išvengti klaidų ir apgaulių.

Teikiame Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų remiamų projektų audito paslaugas:

 • konsultuojame ES projektų finansinės apskaitos,
 • išlaidų atitikimo finansavimo reikalavimams,
 • ES paramos lėšų įsisavinimo
 • bei kitais klausimais.

Projekto išlaidų patikrinimas atliekamas nepriklausomo atestuoto auditoriaus, vadovaujantis tarptautiniu standartu dėl susijusių paslaugų (ISRS) 4400 bei TBF etikos kodeksu.

Įmonė UAB LEXIN auditas veikia nuo 2010 metų, tačiau 2015 metais audito įmonėje UAB „LEXIN auditas“ išsigryninta veiklos sritis, specializuojantis projektų audituose ir atsisakant finansinių ataskaitų audito atlikimo. Tokia specializacija leido įmonei išauginti klientų ratą ir suformuoti viešąją nuomonę, kad UAB LEXIN auditas yra stipriausias projektų auditorius Lietuvoje, o šias paslaugas perka tokie nuolatiniai klientai kaip:

 • Versli Lietuva,
 • Investuok Lietuvoje,
 • Centrinė projektų valdymo agentūra,
 • Europos socialinio fondo agentūra,
 • INVEGA,
 • MITA,
 • MOSTA,
 • Lietuvos universitetai,
 • savivaldybės,
 • mokyklos ir kitos įstaigos bei organizacijos.

Kadangi UAB LEXIN auditas pagrindinė veikla yra projektų audito atlikimas, todėl esame sukaupę daug vertingos patirties atliekant projektų išlaidų patikrinimus ir galime pasiūlyti ne tik profesionalų projekto auditą, bet ir savalaikes konsultacijas projekto finansinės apskaitos, išlaidų atitikimo finansavimo reikalavimams, ataskaitų užpildymo ir kitais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Kitos auditorių paslaugos:

Asocijuotų asmenų kainodaros parengimas

Konsultuojame įmones sandorių kainodaros klausimais ir pagal teisės aktų reikalavimus rengiame sandorių kainodaros dokumentaciją tarp asocijuotų asmenų.

Plačiau

Politinių kampanijų dalyvių patikrinimas

Politinių kampanijų dalyvių - kandidatų į LR Seimą, kandidatų į savivaldybių tarybas, Europos Parlamentą, kandidatų į merus, kandidatų į prezidentus finansinių išlaidų patikrinimo paslaugos.

Plačiau

Sutartos finansinės procedūros

Sutartų procedūrų užduoties paskirtis – atlikti konkrečias procedūras, sutartas su klientu ir pateikti pastabas.

Plačiau

DUK apie 2014-2020 metų paramos programas:

Kam skirta Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa?

Teritorija:

Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno, Vilniaus (be Vilniaus miesto) apskritys

Prioritetai:

 • Aplinkos išlaikymas ir apsauga bei išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas
 • Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas
 • Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija
 • Valdžios institucijų ir suinteresuotų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas

Daugiau:

lietuva-polska.eu/

Kam skirta Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa?

Teritorija:

Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno apskritys

Prioritetai:

 • Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant
 • Darbo jėgos judumo ir užimtumo skatinimas
 • Socialinė įtrauktis kaip prielaida teritorijos vystymui
 • Gyvenimo kokybės gerinimas, didinant viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo institucijų veiksmingumą

Daugiau:

www.latlit.eu

Kam skirta Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa?

Teritorija:

Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritys

Prioritetai:

 • Tarptautinio aktyvumo ir inovacinių gebėjimų stiprinimas Pietų Baltijos mėlynosios ir žaliosios ekonomikos srityje
 • Pietų Baltijos regiono aplinkos ir kultūros potencialo panaudojimas mėlynajam ir žaliajam augimui
 • Tarpvalstybinių ryšių stiprinimas siekiant sukurti gerai funkcionuojančią mėlynojo ir žaliojo transporto sritį
 • Žmogiškųjų išteklių gebėjimų mėlynosios ir žaliosios ekonomikos srityse stiprinimas
 • Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas mėlynajam ir žaliajam augimui

Daugiau:

southbaltic.eu

Kam skirta Interreg Baltijos jūros regiono programa?

Teritorija:

visa Lietuva

Prioritetai:

 • Gebėjimas naujovėms (moksliniai tyrimai)
 • Veiksmingas gamtinių išteklių valdymas
 • Tvarus transportas
 • Institucijų pajėgumas makro-regioniniam bendradarbiavimui

Daugiau:

www.interreg-baltic.eu

Kam skirta Interreg Europe programa?

Teritorija:

28 ES valstybės, Norvegija ir Šveicarija

Prioritetai:

 • Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos
 • Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas
 • Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika
 • Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas

Daugiau:

www.interregeurope.eu

Kam skirta Urbact programa?

Teritorija:

28 ES valstybės, Norvegija, Šveicarija

Uždaviniai:

 • Pagerinti miestų tvarios urbanistinės politikos valdymo gebėjimus ir praktinę patirtį
 • Pagerinti tvarių urbanistinės plėtros strategijų ir veiksmų planų kūrimą
 • Pagerinti tvarių urbanistinių strategijų ir veiksmų planų įgyvendinimą;
 • Užtikrinti, kad praktikai ir sprendimų priėmėjai visuose lygmenyse (Europos Sąjungos, nacionaliniame, regioniniame ir vietos) dalintųsi žiniomis (angl. „knowhow“) urbanistinės plėtros klausimais.

Daugiau:

urbact.eu

Kam skirta Interact programa?

Teritorija:

28 ES valstybės, Norvegija, Šveicarija

Prioritetai:

Programa skirta sanglaudos politikos veiksmingumui stiprinti, skatinant patirties mainus, gerų praktikų perdavimą ir sklaidą, inovatyvius požiūrius į teritorinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimą ir su bendradarbiavimo programomis susijusius veiksmus.

Daugiau:

www.interact-eu.net

Kam skirta Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa?

Teritorija:

Alytaus, Vilniaus, Utenos, Kauno ir Panevėžio apskritis

Prioritetai:

Programa siekiama stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ryšius socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, aplinkos, turizmo, saugumo srityse, įgyvendinant bendrus projektus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

Daugiau:

www.eni-cbc.eu

Kam skirta Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa?

Teritorija:

Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės ir Telšių apskritis

Prioritetai:

Programos prioritetas teikiamas istorinio ir gamtos paveldo pritaikymo ir atnaujinimo, kultūrinių ryšių skatinimo ir turizmo plėtros projektams. Taip pat remiami socialinės įtraukties ir pasienio regionų bendradarbiavimo plėtros, gerinant sveikatos, socialines ir švietimo paslaugas bei skatinant bendruomenių iniciatyvas, projektai. Finansuojami bus ir projektai, kurie skatins bendradarbiauti vietos valdžios institucijas, stiprins vietos bendruomenes, užtikrins efektyvų sienų kirtimą.

Daugiau:

www.eni-cbc.eu/lr/lt

Kam skirta Dvynių programa?

ES šalių valstybinės institucijos (tame tarpe ir Lietuvos) dalinasi patirtimi su šalimis-naudos gavėjomis:

 • Narystės ES siekiančios šalys (Kroatija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šiaurės Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija);
 • ES Rytų kaimynystės šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas (Gruzija), Moldova, Ukraina);
 • Pietų kaimynystės šalys (Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Marokas, Tunisas).

Daugiau:

ec.europa.eu

Kam skirta Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa?

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių (įskaitant Lietuvą) Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Finansuojamos sritys:

 • Sveikata
 • Kultūra
 • Aplinkosauga, energetika, klimato kaita
 • Teisingumas ir vidaus reikalai

Daugiau:

www.cpva.lt

Kam skirta Erasmus+ programa?

Erasmus+“ – tai ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti. Europiečiams suteikiama galimybių studijuoti, mokytis ir įgyti patirties užsienyje.

Daugiau:

erasmus-plius.lt

Kam skirta Horizon2020 programa?

Didžiausia Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa atvira visiems, gali dalyvauti bet kurioje šalyje įsteigti juridiniai subjektai ir tarptautinės organizacijos.

Prioritetai:

 • Pažangus mokslas
 • Pramonės lyderystė
 • Visuomenės iššūkiai

Daugiau:

h2020.lt

Kam skirta Klimato kaitos specialioji programa?

Teritorija:

visa Lietuva

Prioritetai:

 • Energijos vartojimo ir efektyvumo didinimas (pvz., daugiabučių namų modernizavimui; viešųjų pastatų modernizavimui; fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui);
 • Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimo ir aplinkai palankių technologijų diegimui (pvz., biokuro katilų įrengimui, šilumos siurblių ar saulės jėgainių įrengimui – parama skiriama fiziniams ir juridiniams asmenims (mokykloms, darželiams, ligoninėms, globos namams);
 • Vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos technologijas ir patirtį (pvz. saulės elektrinės Gruzijoje (Sakartvele), Malaizijoje, Malyje);
 • Miškų atkūrimui ir įveisimui;
 • Informavimui, švietimui ir konsultavimui aktualiausiais klimato kaitos klausimais ir kt.

Daugiau:

www.apva.lt